Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 2 oktober 1999 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm och  Bengt Lundgren.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§5      Helge och Bengt valdes till justeringsmän.

 

§6      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§7     Ekonomi:       IB                            8.839:-

                                Inkomster               3.641:-

                                Utgifter                   3.225:-                                                                                                                   UB     9.255:-

 

§8      Virke till bänkar avverkas/anskaffas till våren.

 

§9      Virke till vårdkase vid millennieskiftet avverkas lördagar i oktober. Plattform/ställning ordnas av Uno.

 

§10    Medlemskort börjar ta slut så vi måste fundera på att ta fram nya.

 

§11    Broschyren om Själandsklinten är på upphällningen så där ska vi också ta fram nya, ev med reklam.

 

§12    Sommarträffen 2000 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Lennart Lundholm svarar för tipsrundan och Uno gör affisch.

 

§13    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Helge Lundgren              Bengt Lundgren