Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 3 oktober 1998 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm,  Bengt Lundgren, Siv Lundholm och Lennart Lundholm.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§5      Siv och Lennart valdes till justeringsmän.

 

§6      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§7     Ekonomi:       IB                            7.123:-

                                Inkomster               4.306:-

                                Utgifter                   2.590:-                                                                            

                                UB                          8.839:-

 

§8      Vykort är slut så nya ska fram.

 

§9      Årsmötet beslutade att Själandsklinten också ska finnas på Internet. Arbetet leds av Lennart.

 

§10    Årets grävning av väg skall utökas upp till och med kurva.

 

§11    Historia om Själandsklinten och dess toppstuga skall samlas in. Arbetet leds av Helge.

 

§12    Sommarträffen 1999 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli. Kommitens sammankallande bestämmer vilken fredag. Kommiten består av Gun, Elsa och Lennart.  Gun är sammankallande och Uno gör affisch.

 

§13    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Lennart Lundholm                    Siv Lundholm