Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 18 oktober 1997 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm  och Bengt Lundgren.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§5      Erling och Bengt valdes till justeringsmän.

 

§6      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt!

 

§7      Ekonomi:      IB                            2.668:-

                                               Inkomster               Fest Udden              3.353:-                                                                                                 Medlemsavgifter                                2.785:-                                                                                                                 Sparbössa                374:-                                                                                                                 Räntor                                         166:-                                                                                               Summa inkomster                                      6.678:-                                   Utgifter                                                                 Reparationer            820:-

                                                                               Allm.omk                      571:-

                                       Fester                          832:-

                                                                               Summa utgifter         2.223:-

                                UB                          7.123:-

 

§8      Nya vykort tas fram, eventuellt också nya broschyrer. Väg och parkeringsplats vid Olssons förbättras samt även stigar upp till Klinten.

 

§9      Sommarträffen 1998 hålls under andra halvan av juli. Kommitens sammankallande bestämmer vilken fredag. Kommiten består av Gun, Elsa, Ingrid o Börje.  Gun är sammankallande och Uno gör affisch.

 

§10    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Erling Lundholm              Bengt Lundgren