Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 2 oktober 1993 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Bengt Lundgren, Marianne Nilsson och Gun Lundholm.

 

§1     Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2     Till sekreterare valdes Uno.

 

§3     Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4     Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§5     Marianne och Gun valdes till justeringsmän.

 

§6     Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten.Årsmötet inkluderar sedvanligt kaffe.

 

§7     Nyttjanderättsavtal inlämns till tingsrätten. Ordnas av Helge.

 

§8     Kassarapport:   Kassa: 0:- Postgiro: 3.712:-    Bank: 9.487:-

                                   Summa: 13.199:-

 

§9     Under 1994 påbörjas invändig reparation, i första hand fönster, innerväggar och tak. Uno och Erling ordnar med inköp mm.

 

§10   Väg och parkeringsplats skall underhållas.

 

§11   För att ordna Själandsklintsträffen, en träff sommartid på Själandsklinten, beslöt årsmötet att inrätta en kommite. Kommiten består av Gun, Elsa Sjödin, Marianne och Helge. Gun är sammankallande. Dag för träffen: Sista fredagen i juli kl 19.00.

 

§12   Årsmötet avslutades med kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Marianne Nilsson               Gun Lundholm