Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 3 oktober 1992 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Bengt Lundgren, Ulla Ellström, Marianne Nilsson, Katarina Nilsson, Cecilia Nilsson och David Nilsson.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§5      Ulla och Marianne valdes till justeringsmän.

 

§6      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Föreningen bjuder på kaffe.

 

§7      Nyttjanderättsavtal med markägarna undertecknades av Helge. Ev registrering vid tingsrätt av nyttjanderättsavtal undersöks av Helge.

 

§8     Kassarapport:       Kassa: 415:-        Postgiro: 3.056:-    Bank: 4.810:-

                                        Summa: 8.281:-

 

§9      Under 1993 ska följande underhållas/anskaffas: Skorsten, kompost, stigar, väg, P-plats, vattenkälla, ved, utsiktsplats och grillspett.

 

§10    Årsmötet beslöt att inte skicka skrivelse till kommunen vilket tidigare hade beslutats.

 

§11    Ingen invändig reparation 1993.

 

§12    Årsmötet beslöt att undersöka möjligheten till en träff sommartid på Själandsklinten.

 

§13    Årsmötet avslutades med kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ulla Ellström                   Marianne Nilsson