Protokoll fört vid Själandsklintens förenings styrelsemöte den 4 maj 1992 hos Lisbeth Lundgren. Närvarande: Helge Lundgren, ordf, Uno Nilsson, sekr, Erling Lundholm, kassör, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§1    Mötet öppnades av Helge.

 

§2    Till justeringsmän valdes Ingemar och Bengt.

 

§3    Preliminära nyttjanderättsavtal utarbetade av Uno godkändes och skall presenteras för markägarna.

 

§4    Inköp av brandsläckare ordnas av Helge.

 

§5    Regnvatten från tak skall samlas i en tunna. Iordningställande av detta samt grillring och skyltar sker den 16 maj eller 23 maj.

 

§6    Turistinformationen på Vallen förbättras genom Erling och Uno.

 

§7    Invändig reparation skjuts upp till nästa år.

 

§8    En skrivelse till kommun med begäran om ekonomiskt bidrag skall göras.

 

§9    Styrelsemötet avslutades med att Lisbeth bjöd på kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin        Bengt Lundgren