Protokoll fört vid Själandsklintens förenings styrelsemöte den 11 maj 1991 längs stigen ner från Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, ordf, Uno Nilsson, sekr, Erling Lundholm, kassör, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§1    Mötet öppnades av Helge Lundgren.

 

§2    Till justeringsmän valdes Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§3    Vi beslöt att öppna postgirokonto. Kontot handhas och undertecknas av Erling Lundholm.

 

§4    Lars Norlins erbjudande om att ordna lotterier accepterades. Lars ordnar allt om lotteriet och redovisar till Erling Lundholm.

 

§5    Mötet avslutades.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin        Bengt Lundgren