Protokoll fört vid Själandsklintens förenings styrelsemöte den 7 maj 1991 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, ordf, Uno Nilsson, sekr, Erling Lundholm, kassör, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§1    Mötet öppnades av Helge Lundgren.

 

§2    Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till justeringsmän.

 

§3    Vår begäran om bidrag från Kramfors kommun har bifallits med 3.000 kr. Vi skickar ett vykort som tack till Kramfors kommun, fritidsnämnden.

 

§4    Medlemskort har framtagits och vi bestämde årsavgiften till 30 kr för vuxna och 15 kr för barn. Barn är man t o m skolavslutningen i klass 9.

 

§5    Vykortets pris bestämdes till 4 kr. Till försäljning via Gårdsbutiken tar vi 3 kr.

 

§6    Lördag 11 maj 1991 har vi stor upprustardag av klintstugan. Inför lördagen beslutades om inköp av färg, spik, ribb mm.

 

§7    Någon typ av avtal eller kontrakt med markägarna skall göras, dels om stugan och dels om väg och parkeringsplats. Avtal utformas av Uno Nilsson och Helge Lundgren.

 

§8    En broschyr om Själandsklinten skall tas fram för turistinformation och liknande. Uno Nilsson och Helge Lundgren ordnar broschyren.

 

§9    Styrelsemötet avslutades

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin        Bengt Lundgren