Protokoll fört vid möte på Själandsklinten den 3 november 1990.

 

Efter initiativ av Helge Lundgren samlades Ingemar Norlin, Erling Lundholm, Helge Lundgren, Bengt Lundgren och Uno Nilsson i Själandsklintens toppstuga för att återuppliva den förening för stugan som har varit “insomnad” de senaste decennierna.

 

§1    Helge Lundgren öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§2    En interimsstyrelse valdes med Helge Lundgren som ordförande, Uno Nilsson som sekreterare, Erling Lundholm som kassör samt Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§3    Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till justeringsmän.

 

§4    Föreningens namn bestämdes till: Själandsklintens förening.

 

§5    För upprustning av stugan, stig till stugan mm beslöts att begära bidrag från Kramfors kommun. Begäran skall uppta målning och viss reparation av stugan, ev en toalett uppe på klinten, nya skyltar till stigen och förbättring av väg till parkeringsplats. Begäran skrivs av Helge Lundgren.

 

§6    För att få in pengar till föreningen beslöts att införa årsavgift och att sälja vykort. Medlemskort och vykort ordnas av Uno Nilsson.

 

§7    Mötet avslutades.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin                   Bengt Lundgren