Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 31 augusti 2012 i Gårdsbutiken i Själand.

Närvarande: Ingrid Hägglund, Kerstin Falk Sintorn, Marianne Nilsson, Berith Nilsson, Elsa Sjödin, Karin Kennerhed, Kjell Kennerhed, Per Wärmegård, Ingemar Norlin, Börje Hägglund, Ragnar Holmberg. Margot Wiberg, Enar Nilsson, Bengt Lundgren, Lennart Lundholm, Erling Lundholm, Siv Lundholm, Hed Sintorn och Uno Nilsson.

 

§1     Uno öppnade årsmötet och hälsade välkommen.

 

§2     Förslag till dagordning från Uno godkändes och till ordförande för mötet valdes Lennart och till sekreterare för årsmötet valdes Uno.

 

§3     Gruppen för valberedning, organisation och verksamhet, Ingrid och Lennart presenterade sitt arbete, i första hand styrelsens sammansättning: Omval av Helge Lundgren som ordförande, Erling som kassör. Uno som sekreterare och Bengt som övrig ledamot. Ingemar har tackat nej till vidare arbete i styrelsen.

 

§4     Årsmötet valde styrelse enligt framlagt förslag och tackade Ingemar för hans arbete med att bygga klintstuga och att vara med i styrelsen under mer än 20 år.

 

§5     Hed och Börje valdes till justeringsmän.        

 

§6     Ekonomi:     IB                          1.924:-     Inkomster            2.261:-                          Utgifter        1.052:-                        UB                        3.133:-      

                                                 

§7     Nyårseld och sommarträff hålls som tidigare medan årsmötet hålls nedanför klinten.

 

§8     Om vi ska sprida broschyren om Själandsklinten mer än idag undersöks av Uno.  

 

§9     Årsmötet bestämde två städdagar på Själandsklinten: kl 10 första lördagen i oktober och i maj.

 

§10   Vid årsmötet visade Uno bilder från bygget av klintstugan för 66 år sedan och vid senare reparationer.

          Bilder tagna av Albert Olsson och Uno Nilsson.

 

§11   Årsmötet tackade Gårdsbutiken för en välsmakande smörgåstårta.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Hed Sintorn                                                Börje Hägglund