Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 26 augusti 2011 i Gårdsbutiken i Själand.

Närvarande: Elsie Näslund, Carina Köhn, Ingrid Hägglund, Kerstin Falk Sintorn, Marianne Nilsson, Berith Nilsson, Liselotte Eriksson, Elsa Sjödin, Per Wärmegård, Siri Norlin, Ingemar Norlin, Börje Hägglund, Margot Wiberg, Anna Olsson, Enar Nilsson, Bengt Lundgren, Lennart Lundholm, Erling Lundholm, Torsten Rutberg och Uno Nilsson.

 

§1     Uno öppnade årsmötet och hälsade välkommen till föreningens tjugoförsta årsmöte. Årsmötet är det första årsmötet som inte hålls på Själandsklinten.

 

§2     Uno redogjorde för det gångna årets verksamhet: Nyårseld och sommarträff som tidigare år. Tryckning av broschyr om Själandsklinten och röjning av stig från Vika upp på Själandsklinten.

 

§3     Förslag till dagordning från Uno godkändes och till ordförande för mötet valdes Lennart och till sekreterare för årsmötet valdes Uno.

 

§4     Befintlig styrelse omvaldes: Helge Lundgren, ordförande, Erling, kassör, Uno, sekreterare, Ingemar och Bengt övriga ledamöter. I samband med val av styrelse utsåg årsmötet en grupp som skall vara valberedning och se över föreningens organisation och verksamhet. Gruppen består av Ingrid och Lennart.

 

§5     Elsa och Börje valdes till justeringsmän.        

 

§6     Ekonomi:     IB                          9.821:-     Inkomster            2.599:-                                   Utgifter        10.496:-                      UB                        1.924:-      

                                                 

§7     Nyårseld, sommarträff och årsmöte kommande år bestäms till tid och plats vid ett senare tillfälle.

 

§8     Broschyren om Själandsklinten delas ut i klintstugan, Gårdsbutiken och turistinformationen i Nordingrå.  

 

§9     Röjning av stig från Bäckland till Själandsklinten bör genomföras under kommande år.

 

§10   Vid årsmötet visade Uno bilder från bygget av klintstugan för 65 år sedan.

          Bilder tagna av Albert Olsson.

 

§11   Årsmötet tackade Marianne och Uno för röjning av stig från Vika till Själandsklinten och tackade Själandssjöns intresseförening för förtäringen under årsmötet.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Elsa Sjödin                                                 Börje Hägglund