Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 2 oktober 2010 på Själandsklinten.

Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Kerstin Falk Sintorn, Hed Sintorn, Marianne Nilsson, Siv Lundholm och Lennart Lundholm.

 

§1      Helge öppnade årsmötet och hälsade välkommen till föreningens tjugonde årsmöte. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling Lundholm.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till styrelse.

 

§3      Siv och Lennart valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls uppe på Själandsklinten första lördagen i oktober.

 

§5     Ekonomi:       IB                            7.578:-

                                Inkomster               3.174:-

                                Utgifter                      931:-

                                UB                          9.821:-

                                              

 

§6      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§7      Sommarträffen 2010 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli. Tidpunkten bestäms i samråd med kommittén för sjöfesten. Styrelsen svarar för arrangemangen. Sten Pettersson svarar för tipsrundan och Uno gör affisch.

 

§8      Under 2010 har ca 400 ex av broschyren om Själandsklinten delats ut. Broschyrgruppen med Helge, Marianne och Uno fortsätter utreda tryckning av broschyr.

 

§9      Årsmötet avslutades sedvanligt: Gott kaffe till en mycket välsmakande macka.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Siv Lundholm                                       Lennart Lundholm