Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 3 oktober 2009 på Själandsklinten.

Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Bengt Lundgren, Hed Sintorn, Marianne Nilsson, Ingrid Hägglund, Börje Hägglund och Per Wärmegård.

 

§1      Helge öppnade årsmötet och hälsade välkommen till föreningens nittonde årsmöte. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§3      Ingrid och Hed valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls uppe på Själandsklinten första lördagen i oktober.

 

§5     Ekonomi:       IB                            3.505:-

                                Inkomster               4.901:-

                                Utgifter                      829:-

                                UB                          7.577:-

                                              

§6      Erling har öppnat konto i Handelsbanken. Erling har även tittat på brandförsäkringen och kommit fram till att behålla nuvarande försäkringsbolag.

 

§7      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§8      Sommarträffen 2010 hålls 16 juli kl 19.00. Styrelsen svarar för arrangemangen. Sten Pettersson svarar för tipsrundan och Uno gör affisch.

 

§9      Under 2009 har ca 400 ex av broschyren om Själandsklinten delats ut. Årsmötet beslöt att tillsätta en grupp: Helge, Marianne och Uno för att utreda hur vi gör i framtiden.

 

§10    Parkeringsplats i Vika diskuterades men inga beslut togs.

 

§11    Markering av stigar ska förbättras. Per åtog sig den uppgiften mot Edsätter.  

 

§12    Årsmötet avslutades sedvanligt: Gott kaffe till en mycket välsmakande macka.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Ingrid Hägglund                                   Hed Sintorn