Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 4 oktober 2008 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm,  Hed Sintorn och Marianne Nilsson.

 

§1      Helge öppnade årsmötet och hälsade välkommen till föreningens artonde årsmöte. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till styrelse.

 

§3      Marianne och Hed valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls uppe på Själandsklinten första lördagen i oktober.

 

§5     Ekonomi:       IB                          12.114:-

                                Inkomster               3.275:-

                                Utgifter                 11.884:-

                                UB                          3.505:-

                                              

§6      Erling får uppdrag att öppna och ensam disponera konto i Handelsbanken.

 

§7      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§8      Sommarträffen 2009 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Sten Pettersson svarar för tipsrundan och Uno gör affisch.

 

§9      Under 2008 har ca 500 ex av broschyren om Själandsklinten delats ut. Årsmötet beslöt att fortsätta dela ut broschyren i samma form under 2009.

 

§10    Under årsmötet invigdes den nya skorstenen!  

 

§11    Årsmötet avslutades sedvanligt: Gott kaffe till en mycket välsmakande macka.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Marianne Nilsson                                Hed Sintorn