Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 6 oktober 2007 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Bengt Lundgren, Kerstin Falk Sintorn, Hed Sintorn och Marianne Nilsson.

 

§1      Helge öppnade årsmötet och hälsade välkommen till föreningens sjuttonde årsmöte. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling Lundholm.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§3      Kerstin och Hed valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år bestäms under 2008.

 

§5     Ekonomi:       IB                          12.279:-

                                Inkomster               2.353:-

                                Utgifter                   2.518:-

                                UB                        12.114:-

                                              

§6      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§7      Sommarträffen 2008 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Ulla Dahlin svarar för tipsrundan och Uno gör affisch.

 

§8      Stig från Vika ska röjas inför nästa år. Det ska undersökas om vi kan få till en broschyr om Själandsklinten under nästa år. Vi ska ha en städdag för klinten under våren. Marianne sammankallar.  

 

§9      Årsmötet avslutades sedvanligt: Gott kaffe till en mycket välsmakande macka.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Kerstin Falk Sintorn                                      Hed Sintorn