Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 7 oktober 2006 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren och Uno Nilsson.

 

§1      Helge öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling Lundholm.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till styrelse.

 

§3      Årsmötet nästa år bestäms under 2007.

 

§4     Ekonomi:       IB                            7.764:-

                                Inkomster               5.022:-

                                Utgifter                      507:-

                                UB                        12.279:-

                                              

§5      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§6      Sommarträffen 2007 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Ulla Dahlin svarar för tipsrundan och Uno gör affisch.

 

§7      Årsmötet beslöt att fullfölja ombyggnaden av skorstenen. Eventuellt ska vi söka bidrag till kostnaden för den nya skorstenen.

          Förändringar av webbplatsen utreds av Uno. 

 

§8      Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson