Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 1 oktober 2005 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Ingrid Hägglund och Börje Hägglund.

 

§1      Helge öppnade årsmötet och hälsade välkommen till föreningens femtonde årsmöte. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till styrelse.

 

§3      Ingrid och Börje valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§5     Ekonomi:       IB                            5.748:-

                                Inkomster               2.500:-

                                Utgifter                      484:-

                                UB                          7.764:-

                                              

§6      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§7      Sommarträffen 2006 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Uno  svarar för tipsrundan och gör affisch.

 

§8      Allmän diskussion om insamlingsbössor, vägar, stigar, spis, skorsten mm. Beslut fattades om att åtgärda spis och skorsten och att se över väg och stigar. Detta inför nästa års sextioårsjubileum.  

 

§9      Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Ingrid Hägglund                                   Börje Hägglund