Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 4 oktober 2003 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm och Bengt Lundgren.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§3      Bengt och Erling valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§5     Ekonomi:       IB                            4.712:-

                                Inkomster               2.375:-

                                Utgifter                      448:-

                                UB                          6.639:-

                                              

§6      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§7      Sommarträffen 2004 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Uno  svarar för tipsrundan och gör affisch.

 

§8      Diskussion om stigar till Själandsklinten. Alternativ till den stig från Själand, vars nyttjanderättsavtal sagts upp av markägarna, diskuterades men årsmötet beslöt att avvakta med vidare diskussion tills mer information inhämtats från ovan nämnda markägare.   

 

 

§9      Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Erling Lundholm                                   Bengt Lundgren