Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 5 oktober 2002 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Bengt Lundgren, Katarina Ericsson och Mats Nettelbladt.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling Lundholm.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§3      Bengt och Helge valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§5     Ekonomi:       IB                            7.994:-

                                Inkomster               2.870:-

                                Utgifter                   6.152:-                                                                                                                   UB     4.712:-

              

§6      Nyårseld vid nyår även i år. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§7      Sommarträffen 2002 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Uno  svarar för tipsrundan och gör affisch.

 

§8      Fortsatt uppdrag till Helge och Uno att ta fram den nya broschyren om Själandsklinten.

 

§9      Telemast. Det finns en ansökan om att sätta upp en telemast på Själandsklinten. Telemastens placering är 330 m NO-NNO om klintstugan. (Från klintstugan i riktning mot Edsätter/Salberg). Inga beslut fattades.

 

§10    Nyttjanderättsavtal. Föreningens nyttjanderättsavtal med markägarna till Själand 3:5 har sagts upp av markägarna. Avtalet avser väg, parkeringsplats och stig mot klintstugan på Själandsklinten. Avtalstiden är till 2012. Årsmötet lämnar över ärendet till styrelsen att besvara brevet.

 

§11    Parkeringsplats vid Edsättertjärnen skall rustas upp.

 

§12    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Helge Lundgren                         Bengt Lundgren