Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 6 oktober 2001 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm,   Bengt Lundgren och Margitt Eriksson.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året. Till sekreterare valdes Uno och till kassör Erling.

 

§2      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§3      Bengt och Margitt valdes till justeringsmän.

 

§4      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§5     Ekonomi:       IB                            6.073:-

                                Inkomster               2.590:-

                                Utgifter                      669:-                                                                                                                   UB     7.994:-

          Bankkonto avskaffas.

 

§6      Nyårseld vid nyår även i år. Ev nya stöd för marschaller, undersöks av Uno. Räddningstjänsten underrättas genom Uno.

 

§7      Sommarträffen 2002 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Uno  svarar för tipsrundan och gör affisch.

 

§8      Medlemskort enligt Uno:s förslag tas fram. Beställes av Uno.

 

§9      Den nya broschyren om Själandsklinten tas fram av Helge och Uno

 

§10    En ny skorsten skall anskaffas. Arbetet leds av Uno.

 

§11    Ny toalettinsats anskaffas. Ordnas av Erling.

 

§12    Nya stolpar till några skyltar ordnas till våren.

 

§13    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Bengt Lundgren                         Margitt Eriksson