Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 7 oktober 2000 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm och  Bengt Lundgren.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt valdes till styrelse.

 

§5      Helge och Bengt valdes till justeringsmän.

 

§6      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt.

 

§7     Ekonomi:       IB                            9.255:-

                                Inkomster               3.070:-

                                Utgifter                   6.252:-                                                                                                                   UB     6.073:-

 

§8      Vårdkase vid nyår även i år.

 

§9      En ny broschyr för Själandsklinten skall tas fram. Uno samordnar.

 

§10    Väg och parkeringsplatser skall underhållas. Uno beställer.

 

§11    Separationstoalett skall inköpas.

 

§12    Sommarträffen 2001 hålls en fredag kl 19.00 under andra halvan av juli.  Styrelsen bestämmer vilken fredag och svarar för arrangemangen. Uno  svarar för tipsrundan och gör affisch.

 

§13    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

 

Helge Lundgren              Bengt Lundgren